Thursday, October 9, 2008

Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar?

Pengurusan alam sekitar merujuk kepada usaha memelihara dan memulihara alam sekitar, dan juga mengawal pencemaran alam sekitar. Memelihara alam sekitar bermaksud menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan akibat pembangunan. Memuliharaan bermaksud usaha membaik pulih alam sekitar yang terjejas akibat pembangunan. Dalam pengurusan alam sekitar, langkah pengawalan supaya alam sekitar tidak teruk tercemar juga dititikberatkan. Langkah pengurusan terbahagi kepada langkah perundangan dan penguatkuasaan termasuk pemantauan, langkah bukan perundangan seperti kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar serta pengurusan sumber yang strategik.
(Sumber: Diubahsuai daripada Score in STPM Kertas Geografi 2)

1 comment: